Skip to content

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie CoachTraject haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, die een opdracht aan CoachTraject heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met CoachTraject degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van CoachTraject.
1.3 CoachTraject is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53718658 en levert diensten op het gebied van individuele coaching, loopbaan coaching en teamcoaching.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten verricht door en overeenkomsten gesloten met CoachTraject.
2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.3 CoachTraject behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van CoachTraject zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan CoachTraject is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest,
behoudt CoachTraject zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door CoachTraject te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door CoachTraject, dan wel door het schriftelijk per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt de digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door CoachTraject uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan CoachTraject, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door CoachTraject een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal CoachTraject de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht
vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

CoachTraject zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat CoachTraject niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met CoachTraject overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan CoachTraject verschuldigd.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte van CoachTraject staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven er door CoachTraject voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
7.2 De prijzen in offertes, opdrachten zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Het honorarium van CoachTraject worden door CoachTraject steeds door een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
8.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan CoachTraject over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door CoachTraject worden opgeschort, dit zonder dat CoachTraject dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is CoachTraject in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan CoachTraject of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door CoachTraject te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
8.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is CoachTraject gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

ARTIKEL 9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

9.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
9.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte omdat er sprake is van wanpresteren. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
10.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft CoachTraject
desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

ARTIKEL 11. VERHINDERING

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 100% van het tarief in rekening gebracht.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 CoachTraject is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens CoachTraject geleverde zaken en/of diensten.
12.2 Daarnaast is CoachTraject nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op CoachTraject rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).
12.3 De coaching van CoachTraject is geen therapie en niet geschikt om psychische klachten en dieper liggende problemen aan te pakken. De coaching is niet bedoeld en geschikt voor het behandelen van een psychische aandoening. Bij de coaching staat voornamelijk het hier en nu centraal, waarbij de nadruk ligt op het ontdekken van doelen, het vergroten van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.
12.4 CoachTraject is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coach sessie. CoachTraject is niet verantwoordelijk voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van haar cliënt.
12.5 De aansprakelijkheid van CoachTraject is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.6 In afwijking van hetgeen in lid 5 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde factuurbedrag.

ARTIKEL 13. Klachten

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij CoachTraject. Na kennisname en bespreking van de klacht met de cliënt zal CoachTraject zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

ARTIKEL 14. Ethische gedragscode NOBCO

CoachTraject werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches NOBCO.

ARTIKEL 15. AUTEURSRECHT

Op alle door CoachTraject ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

CoachTraject is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. CoachTraject houdt zich aan de Wet
Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.